Mary
Ndalani, Kenya

Sponsor

Mary
Yatta, Kenya

Sponsor

Mary
Vipingo, Kenya

Sponsor

Meshack
Yatta, Kenya

Sponsor

Micheal
Vipingo, Kenya

Sponsor

Mohammed
Vipingo, Kenya

Sponsor

Moses
Ndalani, Kenya

Sponsor

Moses
Yatta, Kenya

Sponsor

Moses
Ndalani, Kenya

Sponsor